ยุทธศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสหภาพยุโรป

วันจันทร์ที่ ๓ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๓๐ ดร.ปิลัญญา นิยมไทย ผู้อำนวยการกองยุโรปกลาง กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และ นางสาวรุ่งนภา ศรีวรรณวิทย์
นักการทูตชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายยุโรปใต้) กองยุโรปตะวันตก กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
สหภาพยุโรป ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 384,546