ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ Generation Diversity Management

วันศุกร์ที่ ๑๒ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ หัวข้อ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และ Generation
Diversity Management บรรยายโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ในการนี้ ผอ.สวม.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 404,786