รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคประชาชน

เสาร์ที่ ๖ เม.ย. ๖๗   เวลา ๒๐๓๐  สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์   ร่วมกับรายการโทรทัศน์  TNN2 (True visions 784)
จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคประชาชน แขกรับเชิญ คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์  นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 437,411