รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม

วันอาทิตย์ที่ ๓ มี.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยวิสาหกิจเพื่อสังคม แขกรับเชิญ คุณมนตรี จงวิเศษ (วปอ.๖๕) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี นครราชสีมา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 470,267