รายการคิดเพื่อชาติ ตอน การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ภาคสมัครใจในประเทศและต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ ๒๕ พ.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การซื้อขายคาร์บอนเครดิต ภาคสมัครใจในประเทศและต่างประเทศ แขกรับเชิญ ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต อบก. และคุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารและทะเบียนคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Visitors: 454,849