รายการคิดเพื่อชาติ ตอน คาร์บอนเครดิต เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยภาคี ภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน คาร์บอนเครดิต เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม ลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยภาคีภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน แขกรับเชิญ ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อํานวยการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต และMr.James Andrew Moore CEO Wave BCG ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Visitors: 454,847