รายการคิดเพื่อชาติ ตอน รีไซเคิลอลูมิเนียมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย

วันเสาร์ที่ ๑๓ เม.ย. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ 
ตอน รีไซเคิลอลูมิเนียมเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย แขกรับเชิญ คุณถกล ธนเลิศลาภ (สวปอ.มส.SML ๕) ประธานบริษัท เมทเทิลคอม จำกัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 437,429