รายการคิดเพื่อชาติ ตอน สินทรัพย์ดิจิทัล...นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 67. เวลา 2030 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการร่วมคิดเพื่อชาติ ตอน สินทรัพย์ดิจิทัล...นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แขกรับเชิญ คุณจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พิธีกร : ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสงัสดิ์

Visitors: 470,275