รายการคิดเพื่อชาติ ตอน หัวใจหลักของ BCG คือ Circular Economy

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน หัวใจหลักของ BCG คือ Circular Economyแขกรับเชิญ คุณอนุเชษฐ แสนโคตร  นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.66


Visitors: 470,268