รายการคิดเพื่อชาติ ตอน อากาศยานไร้คนขับอัจฉริยะ ฝีมือคนไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มี.ค. ๖๗  เวลา ๒๐๓๐  สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์  TNN2 (True visions 784) จัดรายการ
คิดเพื่อชาติ ตอนอากาศยานไร้คนขับอัจฉริยะ ฝีมือคนไทย แขกรับเชิญ คุณพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  ผลการปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 404,792