รายการคิดเพื่อชาติ ตอน เมืองไทย เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอนเมืองไทย เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แขกรับเชิญ คุณจาตุรนต์ ภักดีวานิช
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 470,295