รายการคิดเพื่อชาติ ตอน BCG Model กับทิศทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศไทย

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน BCG Model กับทิศทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของประเทศไทย แชกรับเชิญ คุณวุฒินันท์ หวังทองธนา นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 คุณอนุเชษฐ แสนโคตร นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 12 ส.ค.66


Visitors: 454,868