สภาพสังคมโลกและภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย

วันพุธที่ ๒๑ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการบรรยายให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา (๖-๑) สภาพสังคมโลกและภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้มี ผอ.วปอ.สปท. รอง ผอ.วปอ.สปท.
และ ผอ.สวม.วปอ.สปท. ได้กรุณาให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 404,785