สภาวะแวดล้อมโลกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับความมั่นคงของชาติ

วันที่ ๑๔ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการอภิปรายให้กับ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๖๖ หัวข้อวิชา ๘-๑ สภาวะแวดล้อมโลกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับความมั่นคงของชาติ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 404,777