หัวข้อวิชา นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๐๓๐ บรรยายรายวิชา (๘-๓) นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือการพัฒนาประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 470,274