แนวคิดทฤษฎีของนักคิดนักการทหารในอดีตที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการทางทหารฯ

วันอังคารที่ 23 พ.ค.66 เวลา 0900 - 1200 วปอ.สปท. ได้จัดการบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 65) หัวข้อวิชา (๑๔-๑) แนวคิดทฤษฎีของนักคิด/นักการทหารในอดีตที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการทางทหารในศตวรรษที่ ๒๑ พลโท ดร.โสภณ ศิริงาม อดีต เสธ สปท. ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,907