๙-๑ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านพลังงาน

วันจันทร์ที่ ๑๙ ก.พ. ๖๗ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ กวท.สวม.วปอ.สปท. จัดการอภิปรายรายวิชา ๙-๑ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านพลังงาน โดยมีผู้ร่วมการอภิปรายดังนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,274