เกี่ยวกับเรา


  • พลโททักษิณ สิริสิงห ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๑ เม.ย. ๖๗ - ปัจจุบัน พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจ...

  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยระดับสูงของกระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมเสนาธิการกลาโหม พ.ศ.2498 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.24...

  • สัญลักษณ์ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเป็นรูปรัฎฐาภิรักษ์ ภาพแสดงความหมาย ๑๐ ตำแหน่งเครื่องหมายรัฏฐาภิรักษ์ โดยมีความหมายโดยละเอียดดังนี้ ๑. พระมหามงกุฎพร้อมรัศมีเป็นสีของพ...

  • โครงสร้างการจัดหน่วย การบริหารจัดการในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร แบ่งเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย1. ฝ่ายบริหารได้แก่ ผู้บังคับบัญชารับผิดชดชอบดำเนินงานของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประก...

  • การพัฒนาระบบจัดการศึกษา ( Learning Solution ) กล่าวนำ การศึกษาของประเทศไทยถูกจัดลำดับอยู่ที่ ๕๒ จากจำนวนประเทศทั้งหมด ๕๙ ตามที่สถาบัน IMD (Institute for Management Development) ปร...


Visitors: 404,787