การอภิปรายหัวข้อวิชาสภาวะแวดล้อมภายในประเทศด้านความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติฯ

วันพุธที่ 19 เม.ย. 66 เวลา 0900-1200 วปอ.สปท. จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 65 หัวข้อวิชา 10-2 สภาวะแวดล้อมภายในประเทศด้านความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ศ.ดร. จำลอง โพธิ์บุญ และ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์  ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 470,271