ผบ ทสส มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา ให้กับ นศ วปอ รุ่นที่ ๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๑๓๐ ผบ.ทสส. พบนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ (หมู่นกยูง) เพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการศึกษาในหลักสูตร วปอ.
การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษาฯ ในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับโรงเรียนช่างฝืมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ความอ่อนไหวด้านพลังอำนาจในมิติต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นับว่าเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยทุกภาคส่วนอย่างมีนัยสำคัญ

Visitors: 454,868