รายการ คิดเพื่อชาติ ตอน โครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน โครงการเยาวชนต้นแบบ สืบสาน รักษา ต่อยอด โดยใช้พลวัตทางวัฒนธรรม แขกรับเชิญ ผศ.ดร.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 22 ก.ค.66


Visitors: 470,301