การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม วปอ.ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๐.๓๐ น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม วปอ.ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑๒๓ สมาคม วปอ.ฯ โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์ /อุปนายกคนที่ ๑  เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ เป็นประธาน

Visitors: 470,292