สถาบันหลักของชาติกับความมั่นคงแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ค.66 เวลา 0900 - 1200 วปอ.สปท. ได้จัดการบรรยายให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 ในหัวข้อ 6-5 สถาบันของชาติกับความมั่นคงแห่งชาติ โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล โดยมี  ผอ.วปอ.สปท. และ ผอ.สวม.วปอ. ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 470,274